Thứ Bảy, 4 tháng 2, 2012

VÒNG PHẤN KÁP-KA-Z

Chalk Circle Vòng phấn Cáp-ca-dơ


Chalk Circle
Vòng phấn Cáp-ca-dơ
Summary
Tóm tắt cốt chuyện
by Bertolt Brecht
Bertolt Brecht
The Caucasian Chalk Circle begins with a Prologue that deals with a dispute over a valley. Two groups of peasants want to claim a valley that was abandoned during WW II when the Germans invaded. One group used to live in the valley and herded goats there. The other group is from a neighboring valley and hopes to plant fruit trees. A Delegate has been sent to arbitrate the dispute. The fruit growers explain that they have elaborate plans to irrigate the valley and produce a tremendous amount of food. The goat-herders claim the land based on the fact that they have always lived there. In the end, the fruit farmers get the valley because they will use the land better. The peasants then hold a small party and a Singer agrees to tell them the story of the Chalk Circle.
Vòng phấn Cáp-ca-dơ bắt đầu với một phần mở đầu nói về tranh chấp đát đai ở một một thung lũng. Hai nhóm nông dân muốn có chủ quyền về cái thung lũng đã bị bỏ trong Thế chiến 2, khi Đức xâm lược. Một nhóm được trước đây sống trong thung lũng và chăn dê ở đó. Nhóm kia ở thung lũng kế cận và mong muốn trồng cây ăn quả. Một đại biểu đã được gửi đi để phân xử vụ tranh chấp. Những người trồng muốn trồng cây ăn trái giải thích rằng họ có kế hoạch xây dựng để tưới tiêu cho các thung lũng và sản xuất một lượng lớn thực phẩm. Những người chăn nuôi yêu sách chủ quyền đất dựa trên thực tế là họ đã luôn luôn sống ở đó. Cuối cùng, những người nông dân trồng cây ăn quả có được thung lũng, vì họ sẽ sử dụng đất tốt hơn. Những người nông dân sau đó tổ chức một bữa tiệc nhỏ và một ca sĩ đồng ý kể cho họ nghe câu chuyện Vòng phấn.
The Caucasian Chalk Circle is actually two stories that come together at the end. The first story is that of Grusha and the second story is that of Azdak. Both stories begin in a Caucasian City ruled by a Governor, who serves a Grand Duke. The Governor has just had a child, Michael, and his wife Natella is incredibly jealous of the attention that he gives to his son. The Governor's brother, the Fat Prince, stages an insurrection on Easter Sunday. He kills the Governor and forces the Governor's wife to flee. In her haste, she leaves behind her child. The Grand Duke and many of the soldiers flee as well.
Vòng phấn Cáp-ca-dơ thực sự là hai câu chuyện đan kết với nhau ở phần kết. Câu chuyện đầu tiên là của Grusha và câu chuyện thứ hai là của Azdak. Cả hai câu chuyện bắt đầu trong một thành phố ở Cáp-ca-dơ được cai trị bởi một Thống đốc, dưới quyền một Đại Công tước. Thống đốc có một đứa con, Michael, và Natella, vợ ông vô cùng ghen tị với sự quan tâm mà ông dành cho con trai mình. Anh trai của Thống đốc, Prince Fat, dấy lên một cuộc nổi loạn vào ngày Chúa Nhật Phục Sinh. Y giết chết Thống đốc và buộc vợ Thống đốc chạy trốn. Trong lúc vội vàng, bà để lại đứa con của mình. Đại Công tước và nhiều binh sĩ của ông cũng bỏ chạy.
Grusha, a kitchen maid, becomes engaged to a soldier named Simon. Soon thereafter, during the coup, she has Michael handed to her. She hides the child from the Fat Prince and his soldiers, thereby saving the child's life. She then takes Michael with her and flees the city, heading north. After spending most of her money and risking her life for the child, she arrives at her brother's house. He allows her to live there over the winter.
Grusha, một cô giúp việc nhà bếp, đã hứa hôn với một người lính tên là Simon. Ngay sau đó, trong cuộc nổi loạn, người ta giao Michael cho cô. Cô giấu đứa bé không cho Prince Fat và binh lính của ông biết, do đó cứu sống được đứa trẻ. Sau đó, cô mang Michael theo mình và trốn chạy khỏi thành phố, đi về phía Bắc. Sau khi tiêu hết phần lớn số tiền dành dụm của mình và mạo hiểm mạng sống cho đứa trẻ, cô đến nhà anh trai cô. Anh ấy cho phép cô ở lại qua mùa đông.
When spring arrives, Grusha's brother forces her to marry a "dying" man from across the mountain. They hold a wedding, but during the reception the guests learn that the war is over and that the Grand Duke has raised an army and returned. The "dying" man, Jussup, realizes that he can no longer be drafted into the war. He miraculously recovers and throws all the guests out of the house. Grusha, now stuck with a husband she did not want, is forced to become a good wife to him.
Khi mùa xuân đến, anh trai của Grusha ép cô kết hôn với một người đàn ông "đang hấp hối" ở bên kia núi. Họ tổ chức đám cưới, nhưng trong tiệc cưới khách khứa biết rằng chiến tranh đã kết thúc và Đại Công tước đã huy động một đội quân và đang quay trở lại. Người đàn ông "đang hấp hối", Jussup, nhận ra rằng ông không còn có thể bị gọi đi lính nữa. Ông phục hồi một cách kỳ diệu và đuổi tất cả các khách ra khỏi nhà. Grusha, bây giờ bị mắc kẹt với một người chồng cô không muốn lấy, buộc phải trở thành một người vợ tốt của anh ta.
One day Simon returns and learns that she is married. He is even more upset when he sees Michael, whom he thinks is Grusha's child. Some soldiers soon arrive and take Michael away from her, claiming that Michael belongs to the Governor's wife. Grusha follows them back to the city.
Một ngày Simon trở về và biết rằng cô đã kết hôn. Anh thậm chí còn khó chịu hơn khi ông nhìn thấy thằng bé Michael, mà anh cho là con của Grusha. Một số binh sĩ đến ngay lập tức và mang Michael đi, tuyên bố rằng Michael thuộc về người vợ của Thống đốc. Grusha theo họ trở lại thành phố.
The next story that is told is that of Azdak. The plot returns to the night of the Fat Prince's insurrection. Azdak finds a fugitive and saves the man's life. The man turns out to be the Grand Duke. Realizing that he could be branded a traitor, Azdak walks into town and reveals that he saved the Grand Duke's life. The soldiers refuse to believe him and he is released. The Fat Prince soon shows up with his nephew, whom he wants to make the new judge. However, he agrees to let the soldiers decide who the next judge should be. After staging a mock trial, they choose Azdak.
Câu chuyện tiếp theo kể về Azdak. Vào cái đêm Prince Fat nổi loạn. Azdak tìm thấy một kẻ chạy trốn và cứu sống người ấy. Người đàn ông đó hóa ra lại là Đại Công tước. Thấy rằng mình có thể được mang danh kẻ phản bội, Azdak đi vào thành phố và tiết lộ rằng ông đã cứu sống Đại Công tước. Những người lính từ không chịu tin ông và ông được thả ra. Fat Prince xuất hiện tức thì với cháu trai của y, người mà y muốn cho làm quan tòa mới. Tuy nhiên, ông đồng ý để cho những người lính quyết định ai sẽ là quan tòa tiếp theo. Sau khi dàn dựng một phiên tòa giả, họ chọn Azdak.
He then judges four very strange cases, ruling in each case in favor of the poor person. Azdak soon gains a reputation for supporting the poor. However, after two years as a judge, the Grand Duke returns. Azdak is arrested as a "traitor" by the soldiers and is about to be killed by them. However, the Grand Duke, remembering that Azdak saved his life, reappoints Azdak to be the judge, thereby saving his life.
Sau đó, quan tòa xử bốn vụ án rất kỳ lạ, mà trong mỗi vụ đều phán quyết bênh vực người nghèo. Azdak sớm nổi tiếng về bênh vực người nghèo. Tuy nhiên, sau hai năm Azdak làm quan tòa, Đại Công tước trở về. Azdak bị những người lính bắt giữ như là một "kẻ phản bội" sắp sửa hành hình. Tuy nhiên, Đại Công tước, nhớ rằng Azdak đã cứu mạng mình, lại bổ nhiệm Azdak làm quan tòa, nên đã cứu sống Azdak.
Azdak now takes over the case of Grusha and the child. The Governor's wife wants Michael back because without Michael she cannot take over the former Governor's estates. Grusha wants to keep the child, whom she has raised for the past two years. Even Simon goes to the trial and promises Grusha that he will support her.
Azdak bây giờ phải xử vụ án Grusha và đứa trẻ. Vợ của Thống đốc muốn Michael trở về với bà bởi vì không có Michael, bà ta không thể kế thừa gia sản của cựu Thống đốc. Grusha lại muốn giữ đứa trẻ, vì cô đã nuôi nấng nó trong hai năm qua. Ngay cả Simon cũng tham gia phiên tòa và hứa với Grusha rằng anh sẽ ủng hộ cô.
After hearing all the arguments and learning about what Grusha has done to take care of the child, Azdak orders a Chalk Circle to be drawn. He places the child in the middle and orders the two women to pull, saying that whichever woman can pull the child out of the circle will get him. The Governor's wife pulls whereas Grusha lets go. Azdak orders them to do it again, and again Grusha lets go. Azdak then gives Michael to Grusha and orders the Governor's wife to leave. He confiscates Michael's estates and makes them into public gardens. His last act is to divorce Grusha, thereby allowing her to marry Simon. During the dancing that follows, Azdak disappears forever.
Sau khi nghe tất cả các tranh luận và tìm hiểu về những gì Grusha đã làm để chăm sóc đứa trẻ, Azdak ra lệnh vẽ một cái vòng tròn bằng phấn. Ông đặt thằng bé ở giữa và ra lệnh cho hai người phụ nữ tranh kéo đứa bé về phía mình, nói rằng người nào có thể kéo đứa bé khỏi vòng tròn sẽ được quyền có nó. Vợ Thống đốc ra sức kéo trong khi Grusha buông tay thả đứa bé. Azdak ra lệnh cho họ làm điều đó một lần nữa, và một lần nữa Grusha lại thả tay đứa bé ra. Azdak sau đó giao Michael cho Grusha và đuổi vợ Thống đốc đi. Ông tịch thu điền sản của Michael xây thành công viên. Hành động cuối cùng của ông là cho Grusha ly dị, do đó cho phép cô kết hôn với Simon. Trong buổi khiêu vũ sau đó, Azdak biến mất mãi mãi.

Translated by nguyễn quang
Thông điệp của Bertolt Brecht
NGƯỜI SỞ HỮU XỨNG ĐÁNG LÀ NGƯỜI BIẾT YÊU MẾN, TRÂN QUÝ VẬT SỞ HỮU VÀ BIẾT LÀM CHO NÓ TỐT ĐẸP HƠN
http://www.gradesaver.com/the-caucasian-chalk-circle/study-guide/short-summary/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét