Vào Cu Làng Cát sáng nay thấy hình ảnh Hà Nội 1973 qua ảnh.
 
Mình tặng Cu serie ảnh Quảng Bình đầu năm 1973 (ảnh độc đấy vì không có trên mạng đâu).  Các ảnh này được scane từ cuốn sách ảnh nhân dân Nhật Bản tặng nhân dân Việt Nam, do các phóng viên chiến trường Nhật Bản chụp vào đầu năm 1973 tại Quảng Bình.
 
Cu xem, nếu xử dụng được thì biên tập và có một entry sánh với entry về Hà Nội cho cân nhé !